Betalingsvoorwaarden

(voor patiënt dient steeds te worden gelezen “de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger”)
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten en worden op het eerste verzoek van de patiënt ter hand gesteld. Deze voorwaarden zijn ook in de wachtkamer en de behandelruimten opgehangen en aldus kan van de inhoud van deze voorwaarden kennis worden genomen.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor behandeling afgezegd te worden en, indien de patiënt zich daaraan niet houdt, behoudt de behandelaar zich het recht voor om 75% van het normale tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen.

Betaling moet binnen VEERTIEN DAGEN na factuurdatum geschieden en betalingen worden eerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld.

Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso of een (ondertekende) acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven, dan wordt daar omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wanneer betaling niet vervolgens binnen TIEN DAGEN daarna zal zijn ontvangen door de behandelaar, is de patiënt in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist en zal de behandelaar gerechtigd zijn om, zonder nadere aankondiging, over te gaan tot het treffen van na te melden incassomaatregelen.

De behandelaar is gerechtigd om over het openstaande de wettelijke rente te vorderen vanaf de dag dat het verzuim zal zijn ingetreden tot de dag der algehele voldoening van het verschuldigde. Telkens na afloop van het jaar zal het bedrag, waarover rente wordt berekend, worden vermeerderd met de over het afgelopen jaar verschuldigde rente.

Alle (buiten- en) gerechtelijke kosten, verband houdend met het incasseren van niet betaalde (gedeclareerde) bedragen, komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag inclusief rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

Indien een patiënt niet aanvullend verzekerd is dient hij voorafgaand aan de behandeling met PIN te betalen.