Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt/cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt:

  • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
  • Als een u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en u aanwezig zijn. Alleen bij fysiotherapeutische begeleiding in de oefenzaal en bij groepstherapie zullen er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
  • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.
  • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
  • Besproken onderwerpen met u blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.